dermatolog Pruszków

Klinika Zdrowia i Urody SENSAMED

Godziny przyjęć:

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 601 406 142

ul. Mazurska 15a
05-806 Komorów k/ Pruszkowa
woj. mazowieckie

www.sensamed.pl

recepcjasensamed@gmail.com

SENSAMED Beata Rutkiewicz nr r-ku : 09 1140 2017 0000 4102 1047 7992

Informacje o prawach pacjenta:
https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SENSAMED Beata Rutkiewicz z siedzibą 05-806 Komorów, ul. Mazurska 15A, NIP: 5261310908, REGON: 012353462,
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 05-806 Komorów, ul. Mazurska 15A, telefonicznie na nr: 601 406 142 oraz w recepcji placówki.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
  2. w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
  3. na podstawie Pani/Pana zgody.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 5. w przypadku uzyskania Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych dot. Pani/Pana nr telefonu w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej informacji dot. planowanych wizyt, o receptach do odbioru a także w celu otrzymywania za pośrednictwem telefonii komórkowej informacji dot. informacji o medycznej działalności od SENSAMED Beata Rutkiewicz – dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
 6. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  2. w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub innego płatnika, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,
 7. w przypadku, o którym mowa w pkt. 6, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.


Dermatolog Pruszków Ginekolog Pruszków – zapraszamy do Komorowa

Drodzy Pacjenci,

Wasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo innych pacjentów i bezpieczeństwo personelu Kliniki SENSAMED są naszym priorytetem i wymagają wspólnej troski, uwagi oraz odpowiedzialności.

Nasza placówka medyczna nie jest przygotowana na przyjmowanie pacjentów zakaźnych. Niemniej pragnąc nieść nieprzerwaną pomoc Pacjentom reprezentowanych w naszej Przychodni specjalności lekarskich nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której zajdzie konieczność zastosowania kwarantanny. To automatycznie pociągnęłoby za sobą czasowe zawieszenie działalności, przerwanie pracy lekarzy i udzielania świadczeń zdrowotnych potrzebującym.

Dlatego w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy do odwołania zasady opisane w punktach poniżej. Pacjenci, którzy się do nich nie zastosują, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI.

PRZED WIZYTĄ:

W POCZEKALNI:

PODCZAS WIZYTY:

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad,

dr Beata Rutkiewicz
Kierownik Przychodni